• banner

କାର୍ବନ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ୍ |

କାର୍ବନ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ୍ |

 • Carbon Electrode for Silicon Smelting

  ସିଲିକନ୍ ତରଳିବା ପାଇଁ କାର୍ବନ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ୍ |

  କଞ୍ଚାମାଲ: CPC |
  ବ୍ୟାସ: 800-1200 ମିମି |
  ଦ Length ର୍ଘ୍ୟ: 2100-2700 ମିମି |
  ପ୍ରୟୋଗ: ଧାତୁ ସିଲିକନ୍ ତରଳିବା |

  ଅନ୍ୟ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ସାମଗ୍ରୀ ତୁଳନାରେ କାର୍ବନ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡରେ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରୟୋଗର ଗୁଣ ରହିଛି, ଶିଳ୍ପ ସିଲିକନ୍, ହଳଦିଆ ଫସଫରସ୍, କ୍ୟାଲସିୟମ୍ କାର୍ବାଇଡ୍, ଫେରେଲୋଇ ତରଳିବା ଚୁଲିରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ |ବର୍ତ୍ତମାନ ବିକଶିତ ଦେଶମାନଙ୍କରେ ଖଣି ଚୁଲିରେ ସମସ୍ତ କାର୍ବନ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି |